Pravidlá hry v escape room Trapped

Povolený počet hráčov v tíme je od 2 do 4 ľudí. Za poplatok 10 eur je možné doplniť ešte jedného hráča. Maximálny počet hráčov v tíme tak predstavuje 5 ľudí.

V našich priestoroch je zakázané používať mobilné telefóny, tablety, baterky, vreckové nožíky, alebo akékoľvek iné vlastné predmety a techniku. V priestoroch je zakázaná foto alebo video dokumentácia.

Na odloženie osobných vecí sú v priestoroch vyhradené špeciálne skrinky. Počas hry za ich úschovu zodpovedá správca.

V prípade meškania na hru viac ako 15 minút, má správca právo nepripustiť tím k hre, alebo skrátiť dobu jej trvania úmerne dobe meškania.

K hre nebudú pripustení hráči pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

Počas hry je možné poprosiť o pomoc/nápovedu. Bez Vašej prosby, Vám však správca nepomôže. V priestoroch je zavedený špeciálny systém spojenia medzi hráčmi a správcom hry.

V prípade poškodenia majetku vinou hráčov, sú povinní uhradiť škodu v jej plnej výške.

V prípade porušenia pravidiel a nevhodného správania, má správca právo hru okamžite prerušiť, bez vrátenia peňazí.

V prípade krádeže, bude záznam z videokamier predaný príslušným orgánom Slovenskej republiky.

Počas hry ide v priestoroch hry kamerový záznam, za účelom kontrolovať priebeh hry a správanie jednotlivých hráčov.

Hráči vo veku do 16 rokov, sú pripustení k hre iba v sprievode rodičov alebo iných plnoletých osôb, ktoré sú za nich v priebehu hry zodpovedné.

Počas hry je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti. Je zakázané akékoľvek zasahovanie do elektrického zariadenia.