1. Všeobecné ustanovenia

Právne a iné vzťahy sú regulované Všeobecnými ustanoveniami a pravidlami, ktoré sú stanovené escape room Trapped a zákonmi Slovenskej republiky. Akékoľvek nezhody, vzniknuté v spojení s danými právnymi a inými vzťahmi, budú regulované Obvodným súdom Slovenskej republiky. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť alebo novelizovať Všeobecné ustanovenia a Pravidlá hry. Aktuálna verzia je zverejnená na webovej stránke spoločnosti (escape room Trapped): www.trapped.sk

2. Pravidlá bezpečnosti

Základnou podmienkou účasti v akejkoľvek hre danej spoločnosti je bezprostredné dodržiavanie všetkých pravidiel prevádzky a bezpečnosti všetkými účastníkmi tímu. Tí uzatvárajú zmluvné vzťahy so spoločnosťou na základe ich rezervácie danej hry (miestnosti). Účastník súhlasí s tým, že ak nebude postupovať v súlade s pravidlami a inštrukciami o bezpečnosti a prevádzke, správca alebo samotné vedenie, nemusí účastníka pripustiť k hre, alebo dokonca hru prerušiť.

Pri rezervácii hry dáva účastník svoj súhlas a záväzok na dodržanie Všeobecných ustanovení a pravidiel ukotvených spoločnosťou. Každá hra je dokumentovaná kamerovým systémom spoločnosti.

Účastník, ktorý sa nebude správať v súlade s pravidlami, alebo bude brániť v hre ostatným účastníkom hry, môže byť, po rozhodnutí správcu, vylúčený z tímu bez akejkoľvek cenovej kompenzácie za hru. V prípade, že ktorýkoľvek z účastníkov úmyselne poškodí majetok spoločnosti, nesie plnú zodpovednosť za vzniknutú škodu a bude vylúčený z tímu, po rozhodnutí správcu, bez akejkoľvek kompenzácie. Účastník, ktorý danú škodu spôsobil ju je povinný v plnom rozsahu uhradiť.

V prípade, že je účastník hry pod vplyvom alkoholu, alebo inej omamnej látky, má správca právo ho nepripustiť k hre. Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo zabrániť v hre tým účastníkom, ktorí sa po zvážení správcu, alebo vedenia nemôžu hry zúčastniť z iného dôvodu.

V priestoroch spoločnosti je prísne zakázané fajčiť alebo požívať alkohol. Účastníci sú povinní si uložiť svoje osobné veci a iné cennosti do skriniek nachádzajúcich sa na recepcii. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za škodu, stratu alebo krádež osobných vecí, či iných cenností, ktoré nebudú umiestnené do skriniek.

3. Finančné otázky

Týždňový rozvrh a čas hier sa môže meniť v závislosti od rozhodnutia vedenia spoločnosti.

Predbežná rezervácia hry, ktorá sa nenachádza v týždňovom rozpise, je možná iba pod podmienkou úhrady plnej ceny za danú rezerváciu.

Teambuilding alebo iné veľké akcie sa dohadujú individuálne, spolu príslušnou cenou. Je možná aj predbežná rezervácia presnej hodiny a dňa. V prípade doplňujúcich otázok sa možno obrátiť na e-mail: info@trapped.sk alebo kontaktovať spoločnosť telefonicky na čísle: +421903031556.

Účastníci nebudú pripustení k hre v prípade meškania viac ako 15 minút po uplynutí doby rezervácie. Účasť v hre sa neodporúča deťom mladším ako 5 rokov. Deti vo veku do 16 rokov musia byť v sprievode rodiča, alebo inej dospelej osoby, ktoré budú za nich počas hry zodpovedné.

Cena hry je určená pre tím, pozostávajúci zo 4 ľudí. Po schválení správcu, môže byť tím doplnení o 1 hráča, za poplatok 10 eur. Každé dieťa, nezávisle od veku, je považované za jedného člena tímu.

Pri rezervácii hry je nutné uviesť meno, číslo telefónu a e-mail. Tieto informácie sú nevyhnutné pre potvrdenie rezervácie a pre potreby spojenia sa s účastníkom hry.

4. Pravidlá fotenia a video nahrávok

Akékoľvek video alebo fotografovanie v priestoroch spoločnosti je kategoricky zakázané. V prípade porušenia daného pravidla, je tím povinný zaplatiť pokutu vo výške 200 eur a následne bude hra okamžite prerušená. Po skončení hry, spraví správca za pomoci profesionálnej fotografickej techniky pamätné fotografie vo vyhradených zónach.

5. Darčekový poukaz

Darčekový poukaz má platnosť 6 mesiacov a je platný na ľubovoľný typ hry a určený počet hráčov (4 ľudia). Doba platnosti je uvedená na danom poukaze. V prípade skončenia platnosti, sa cena darčekového poukazu nevracia, a tím je pripustený k hre až po následnom zvážení vedenia.

6. Spracovanie osobných údajov

Účastníci tímu dávajú spoločnosti súhlas na umiestnenie fotografií, ktoré boli vyvolané po ukončení hry, na svojej webovej stránke. Ak je účastník proti tomuto uverejneniu, je potrebné nato vopred upozorniť správcu spoločnosti. Zvyšné informácie o klientoch (meno, e-mail a telefónne číslo) sú dôkladne uložené v dokumentoch spoločnosti. Použité sú výhradne pri potvrdení rezervácie a pri odosielaní fotografií po skončení hry.